Flygtninge-pavilloner skaber debat

Her skal pavillonerne måske ligge (Ill. Fanø Kommune)

PLACERING – Fanø Kommune planlægger at opsætte pavilloner i tre år som midlertidige familieboliger til 12 flygtningefamilier.

Pavillonerne foreslås af forvaltningen placeret vest for andelsboligforeningen på Lærkevej på en grund ejet af Fanø Kommune og lokalplanlagt til kollegieboliger.

En del af beboerne i andelsboligforeningen ønsker hverken pavilloner eller byggeri på området. Særligt dem, der vil miste dele af deres ’herlighedsværdi’ – ved at deres udsigt mod klitplantagen ændres – er imod.

”Da jeg købte andelsbeviset tilbage i 2006, måtte jeg betale ekstra for ’herlighedsværdien’ i form af udsigten,” fortæller Gunnar Pedersen.

Udsigten fra Lærkevej 8B.

Udsigten fra Lærkevej 8B.

Han har sammen med en række af de øvrige beboere reageret på Fanø Kommunes høringsbrev om ændret benyttelse af området.

”Hvorfor ødelægge et rekreativt område med bygninger, når der er alternative muligheder i Nordby,” spørger Lise Lundoff Larsen, der er nabo til Gunnar Pedersen.

Høringssvar

I beboernes høringssvar påpeger de to også alternative placeringer: Dels området nord for Skolehallen, hvor der før har været opsat pavilloner, og dels grunden bag ’Realen’ på hjørnet af Niels Engersvej og Vestervejen, hvor det nu nedrevne fritidshjem lå.

Beboerene i andelsboligforeningen, som Fanø Posten har talt med, har alle haft den opfattelse, at det påtænkte område aldrig ville blive bebygget.

Det var understreget i salgsmaterialet fra Kuben, der stod for ombygningen af det daværende Mærsk Kollegie til andelsboliger, påpeger Gunnar Pedersen.

Af den partielle byplansvedtægt nr. 2 vedtaget den 10. december 1973 fremgår imidlertid, at området er udlagt til ’kollegiebygninger og hvad dertil hører af andre bygninger’.

Med andre ord er det planmæssigt besluttet, at grunden kan bebygges, hvilket beboere ikke har været opmærksomme på, da de var stillet andet i udsigt.

Fanø Posten har spurgt ejendomsmægler Per Kamstrup fra Nybolig Fanø Ejendomshandel om den økonomiske effekt på værdien af andelsboligen, hvis grunden på Lærkevej 31 bebygges.

”Andelene har i forvejen en meget lav værdi, så det er spørgsmålet om der overhovedet kan tales om en negativ effekt ved opsætning af pavilloner eller andet byggeri,” siger Per Kamstrup.

Ifølge det oplyste har forvaltningen ikke arbejdet med andre placeringsmuligheder af pavillonerne end den på Lærkevej.

Fanø Posten har modtaget en liste over de kommunalt ejede grunde for om muligt at vurdere mulige alternativer til Lærkevej.

Tages der udgangspunkt i et behov på minimum 2.500 m2, bynært og beliggende i Nordby, er der efter  Fanø Postens gennemgang af grundene kun muligt at placere pavilloner et af de tre tidligere nævnte steder. På Lærkevej som foreslået af forvaltningen, nord for Realen eller nord for Skolehallen, som foreslået af beboerne i deres høringssvar til Fanø Kommune.

Den endelige beslutning tages på byrådsmødet den 22. august på baggrund af indstilling fra økonomiudvalget, der holder møde den 15. august

Tags

Relaterede artikler

Top