Kongen af rørskoven vender tilbage

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

VADEHAVETS FUGLE – Nu er vi kommet temmelig koldt ind i årets første forårsmåned marts, men det afholder ikke en af forårets første rovfugletrækkere rørhøgen i at indfinde sig i Nationalpark Vadehavet igen med vanlig præcision fra vinterkvarterene i Sydeuropa og Afrika. Viber og sanglærker er i dag fejlcastet som forårsbebudere, da de kan ses i Nationalpark Vadehavet alle årets 12 måneder. Men rørhøgen er i hvert fald for deres udsendte en meget personlig forårsbebuder. I de seneste dage er dagligt observeret fem til otte individer fouragerende i det langstrakte rørskovsbælte fra nord til syd, og det skaber indre varme i denne kolde tid.

Mellemstor rovfugl

Rørhøg over Fanø. Foto: Søren Brinch

En gammel han fouragerer over Vadehavets udstrakte rørskove.

Rørhøgen (Circus aeruginosus) er en mellemstor rovfugl med et vingefang på 115-139 centimeter, og med en længde fra næb til halespids på 43-53 centimeter er den større end en musvåge og den største i gruppen af kærhøge. Som hos alle andre rovfugle er hunnen større end hannen. Den er udbredt i det meste af Europa samt en del af Nordafrika og Asien. I Danmark er den som navnet siger er tæt knyttet til områder med udbredt rørskovsbevoksning, hvilket vi har rigtigt meget af her i det sydvestlige hjørne.
I Danmark yngler arten talrigest på øerne og i Øst- og Vestjylland, og den danske bestand er i løbet af de seneste årtier vokset markant, både i antal og udbredelse. Rørhøgen yngler i store dele af Europa, og de største europæiske bestande findes i Mellem- og Østeuropa (BirdLife International 2004).
Fuglene fra Middelhavsområdet overvintrer nær yngleområderne, mens fuglene fra de nord- og mellemeuropæiske bestande i store træk forlader yngleområderne i løbet af efteråret. Rørhøgene fra Nationalpark Vadehavet og det øvrige sydvestjyske er en trækfugl med vinterkvarter i det vestlige Afrika. De ankommer til Danmark i marts-april og forlader landet i august-september.

Tydelig tendens
Fanø Fuglestation har gennem fast trækovervågning af efterårstrækket siden 2017 påvist en meget tydelig tendens.
Når både de gamle og unge rørhøge i slutningen af august og september forlader Fanø trækker de mod sydvest fra Fanøs sydspids mod Sild – ikke mod Mandø og Rømø. Tilsvarende observeres fra Blåvand og fra Rømøs sydspids en sydvestlig trækretning. Trækket videre sydpå gennem Europa for de danske bestande går helt vestpå, og Middelhavet krydses fortrinsvist ved Gibraltar, og fortsætter mod Mali og Senegal. andre finder deres vinterkvarterer i det sydligste Europa eller det nordvestligste Afrika. Denne trækrute benyttes af danske, tyske, engelske og hollandske ynglefugle, hvorimod de finske, østtyske, og i mindre omfang de svenske, benytter en mere østlig rute gennem det centrale Europa, og forlader Europa over Bosporusstrædet eller Malta. Forårstrækket er bare den omvendte tur.
At se rørhøge i alle aldre og dragter forlade Vadehavet på varme augustdage er en oplevelse vi på Fanø Fuglestation nyder at vise vores medlemmer og gæster. Tilsvarende når de kommer tilbage, hvilket vil blive formidlet på vores næste månedstur søndag den 7. april klokken 7. Så følg med her facebook.com/groups/224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch

Relaterede artikler

Top