Positiv VVM-rapport for Sønderho Havn

Slagters Lo og Dybet set fra nord. Foto: Per Hofman Hansen

Hele artiklen i PDF-format

MILJØRAPPORT – Projektet med at gøre Sønderho Havn sejlbar for småbåde er kommet et stort skridt nærmere en realisering. Vurderingen af virkninger på miljøet (VVM redegørelse) er netop sendt i høring, og den tegner et entydigt positivt billede af projektet – både i forhold til naturen og til de samfundsøkonomiske effekter.

”Projektet kan gennemføres uden negative påvirkninger på de naturtyper, fugle og havpattedyr, der forekommer i området, og som er nævnt i udpegningsgrundlaget,” konkluderer rapporten.

 

Print

Langt tilløb

Sønderho Havn Støtteforening, der blev stiftet i 2008, står bag ideen om at genskabe sejladsen til Sønderho Havn. Sammen med Fanø Kommune, der politisk og administrativt har støttet initiativet fra første dag, har der været arbejdet på at skabe de nødvendige godkendelser lige siden.

Med miljørapporten og den positive vurdering af virkninger på miljøet (VVM) er man nået et stort skridt nærmere en realisering af ideen fra 2008.

Alle forhold, der kan påvirke miljøet ved anlægsfasen og i driftsfasen, er undersøgt og beskrevet i rapportens 99 sider eksklusive bilag.

Naturtyperne og deres dynamiske udvikling, fuglelivet og Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder, havpattedyr, kulturhistoriske interesser og marinarkæologi.

Der er indgår data om bestande, flugtafstande, aflejringer og tilsanding.

Rapporten er suppleret med turistmæssige og erhvervsmæssige forhold, naturformidling i Vadehavet og en samfundsøkonomisk analyse.

Rapporten konkluderer, at der ikke vil være negative effekter for områdets plante- og dyreliv ved uddybningen under forudsætning af, at de allerede gældende påbud om sejlads og forbud mod adgang til yngleområderne fastholdes.

En sidegevinst for fuglelivet vil være en begrænsning af rævens adgang til yngleområderne på Keldsand.

God økonomisk effekt

Der forventes en økonomisk effekt af uddybningen på 825.000 kr. årligt, hvor de 500.000 kr. genereres af øget adgang til naturoplevelser i et 250 ha stort område gennem uddybningen af Slagters Lo og Dybet. Tursejlads og andre aktiviteter i og omkring Sønderho Havn forventes at bidrage med en effekt på 325.000 kr. årligt. Der er naturligvis tale om en række teoretiske beregninger af den økonomiske effekt ved et rekreativt område.

Både Fanø i sig selv og placeringen midt i Nationalpark Vadehavet med Slagters Lo og Dybet som en del af Unescos Verdensarv kan betyde, at den økonomiske effekt og dermed tilbagebetalingstiden kan være væsentlig kortere end de beregnede otte år.

Sønderho-Ribe sejlads kan blive et stort aktiv

TURISTRUTE – Tursejlads mellem Sønderho og Ribe forventes at blive et stort aktiv i nationalparken, for Fanø og for Sønderho.

Print

Potential sejlrute Ribe Sønderho

En oplevelsesrig sejlads sammen med formidlingen af den unikke natur og maritime kultur vil forventeligt kunne tiltrække mange turister fra ind- og udland.

’Det store ’spejl’, der skal holdes op for at se de historiske og geografiske sammenhænge, er helt klart reetablering af den oprindelige naturhavn med dens sejl- og tidevandsrende, en uddybning af Slagters Lo og Dybet,’ konkluderer rapporten.

’Det er det formål, som Fanø Kommune og Sønderho Havns Støtteforening med sine projekter har i sigte, og som de gennem projekterne omkring det Maritime Sønderho og genetablering af Sønderho Havn ønsker at realisere.’

Borgermøde og godkendelse

PROCES – Når høringsfasen er gennemført med udgangen af august er næste skridt, at Kystdirektoratet giver tilladelse til uddybningen og den nødvendige finansiering kan findes, primært gennem fonde.

Der vil blive afholdt et borgermøde om projektet i Sønderho Forsamlingshus torsdag den 18. august kl. 19.30.

Kystdirektoratet på forhånd have godkendt, at rapportens indhold er et tilstrækkeligt grundlag til at tage endelig stilling til projektet på baggrund af de indkomne høringssvar.

Anders Bjerrum, formand for Sønderho Havns Støtteforening, udtrykker sin optimisme og forventer at få finansieringen på plads i 2017.

Uddybningen af Sønderho Havn forventes dermed at finde sted i vinteren 2017/2018.

Fugleperspektiv

FUGLELIV – De vigtigste lokaliteter for rastefugle i området er Keldsand, Trinden, Pender Sand, Peter Meyers Sand og i nogen grad Fuglsand. Disse højsande udgør vigtige højvandsrastepladser, hvor vade- og andefugle samles ved højvande for at afvente ebbe, hvor de igen kan komme ud på vadefladerne og de lavvandede områder for at fouragere.

Citat fra rapporten: Uddybning af tidevandsrenderne Slagters Lo og Dybet. 

Forening i fremgang

MILEPÆL – På en velbesøgt generalforsamling i Sønderho Støtteforening lørdag den 9. juli kunne en stolt formand Anders Bjerrum byde velkommen til henved 20 medlemmer.

Sønderho Havn generalforsamling

Anders Bjerrum udpeger uddybningsplanerne.

Det var en stolt formand, fordi foreningen med VVM redegørelsen i høring havde nået en milepæl i projektet og stolt, fordi medlemstallet er øget med 30 nye støtter, så foreningen nu har 176 medlemmer.

En kvart mio. i formue

Anders Bjerrum ridsede forløb og fremtid op for uddybningen af Slagters Lo og Dybet i sin

beretning, der blev godkendt.

Godkendt blev også regnskabet aflagt af Stella H. Krogager.

Det viste et yderst beskedent resultat på 136 kr., dog med en formue på den rigtige side af 250.000 kr. Kontingent er uændret 150 kr. årligt. Der var genvalg på alle poster til bestyrelsen.

Gave til tovholderne

Generalforsamlingen blev afsluttet med, at Anders Bjerrum overrakte en kopi af ’Kysten og den østlige Del af Byen Sønderho på Fanø’, tegnet af skibsbygmester Emil Petersen i 1868 til alle tovholderne omkring projektet Sønderho Havn.

Relaterede artikler

Top