Ambitiøse projekter skal skabe nyt liv på Fanø

Download hele artiklen i PDF-format

UDVIKLING – En række større og ambitiøse projekter skal de kommende år skabe udvikling og nyt liv på Fanø, hvis det ellers går som initiativtagerne ønsker.

Projekter som Bech House, Fanø Bad, Sønderho Havn, Velkomsten til Fanø, nye udstykninger ved Vangled, nye sti-projekter samt de øvrige planer og projekter på forskellige stadier, har alle til formål at formidle Fanø, kulturen og den unikke natur.

Vi bringer her en oversigt og status over de mest markante projekter, og spørger man hos Fanø Kommune, så går der en rød tråd gennem dem alle.

Ambitiøse projekter skal skabe nyt liv på Fanø

Planer hænger samen

”Kommunens aktiviteter er koblet i et stort netværk, der har til formål at fastholde og udvikle Fanø til et godt sted at bo og et fantastisk sted at besøge,” siger projektkoordinator Jacob Bay, Fanø Kommune.

”Vi behøver ikke et besøgscenter for at formidle vores unikke og fantastiske natur. Man bor midt i den, og vores gæster oplever den i samme sekund, som færgen forlader Esbjerg.”

Ifølge Jacob Bay skal vi gennem borgerinddragelse vende tingene på hovedet, se mulighederne og skabe en debat om projekterne.

I øjeblikket arbejdes der med formidling af naturen. I et tæt samarbejde mellem kommunen og Naturstyrelsen identificeres unikke nedslagsteder. Det kan være smukke steder eller unikke habitater, der formidles. Eksempelvis er bænke er ikke placeret tilfældigt langs stier og i naturen, men er orienteret for at formidle det, som gæsten bør opleve.

Sønderho Strandsø er et godt eksempel på, hvordan kommunen gennem procesforløbet får skabt accept og forståelse af formidlingspotentialet hos Naturstyrelsen. Hvordan kan man få lov til at bygge et fugleskjul i en klit?

Ifølge Jacob Bay skete det gennem et langt procesforløb, hvor udgangspunktet fra Naturstyrelsen var et nej.

Men gennem velbearbejdede oplæg, baggrundsdata og et velorganiseret besøg af Naturstyrelsen i området kom tilladelsen i hus.

Øget bosætning

Sønderho Havn er et andet godt eksempel på samarbejde. Her har ihærdige lokale kræfter styret projektudviklingen og løbende skaffet økonomiske midler med støtte fra byråd og forvaltning.

De markante projekter hænger selvfølgelig også sammen med kommunens øvrige ageren, ikke mindst i arbejdet med øget bosætning. Det har f.eks. mange direkte og indirekte effekter, når forældrebetalingen i daginstitutionen sænkes.

”Dermed bliver det selvfølgelig billigere for forældrene, og det kan f.eks. også kompensere for transportomkostningerne ved at bo på Fanø. Det giver genlyd i medierne, og potentielle tilflyttere kan se, at det faktisk ikke er dyrt at være øbo,” påpeger Jacob Bay.

 

Konkurrenceprogram_Fanø_Bad

Nye forslag for Fanø Bad på trapperne

Alle er enige om, at Fanø Bad er nedslidt og trænger til udvikling. Hele området har brug for en kærlig hånd og et fælles udtryk.

Men engang var Fanø Bad et af Europas mest attraktive feriedestinationer.

Realdania og Fanø Kommune har derfor udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor tre teams har udarbejdet forslag til et samlet koncept for en fornyelse og udvikling af det centrale byrum ved Fanø Bad.

Vinderprojektet forventes offentliggjort i slutningen af februar, og så er det op til ejerne i området, om noget skal ske.

 

Op til lodsejerne nu

”Udviklingen af Fanø Bad er afhængig af lodsejernes involvering og villighed til at indgå i det projekt, der vinder. Det er altafgørende, at lodsejerne vil det her,” fastslår Kristine Kaas Krog, formand for kommunens Erhvervs- natur og teknikudvalg.

Det nye koncept for Fanø Bad skal skabe sammenhæng og give området en klar identitet.

Samtidig skal det også fremhæve stedets særlige karakter ved kysten og Fanø Bads historie som én af de ældste, danske ferie- og badedestinationer.

Projektets overordnede formål er at skabe gode rammer for nyt liv og samvær ved Fanø Bad.

Fanø Beach House satser på ny runde

Fanø Beach House satser på ny runde

Fanø Kommune har med projekt ’BeachHouse – Carrie by Wind’ givet sit bud på, hvordan et oplevelses- og formidlingscenter kan opføres midt i naturen og integreres med klit og strand.

BeachHouse er fortsat kun en idé, og projektet kom ikke med blandt regeringens ti udpegede forsøgsprojekter.

Det skete primært på grund af sin beliggenhed, som efter Naturstyrelsen opfattelse er uden direkte tilknytning til et eksisterende turistcenter.

Dialogen med Naturstyrelsen fortsætter, og det er borgmester Erik Nørrebys forhåbning, at en ny ansøgningsrunde eller de kommende ændringer i Planloven kan skabe mulighed for den optimale placering af BeachHouse ved Badesti 20.

Ideen med BeachHouse er at etablere en bæredygtig multifunktionel bygning, der er unik i form og funktion.

Et hus, der vil fortælle historien om de drager, som hvert år fylder stranden, og samtidig være et sted, der kan danne udgangspunkt for et rigt udbud af aktiviteter.

BeachHouse er også tænkt som samlingsstedet for den uorganiserede sport (surfere, kitesurfere, landboard mv.), der anvender Fanø, fordi forholdene indbyder til det. Eller for de foreninger og virksomheder, der vil mødes i helt unikke naturomgivelser.

Velkomst til Fanø projekt

’Ankomsten til Fanø’-projekt skal indgå i større helhed

Projektet ’Ankomsten til Fanø’ skal foreløbig afvente de andre ønsker for havneområdet, som skal indgå i en større helhed.

Ved byrådets vedtagelse af budgettet for 2016 blev det nemlig aftalt, at projektet for udvikling af arealerne ved færgelejet og lystbådehavnen udskydes til budgetforhandlingerne for 2017.

”Vi kunne have valgt at starte omkring broen ved Posthusbanken, hvor der var flere gode forslag. Men vi har så valgt at starte i den anden ende med analysen og med at igangsætte arbejdet med at etablere festivalpladsen som et sted, der kan benyttes til Fanø Rocker og andre events,” siger Kristine Kaas Krog, formand for kommunens Erhvervs-, natur og teknikudvalg.

Der er igangsat en analyse af strømforholdene ved lystbådehavnen for at afdække, hvor ofte der skal uddybes, og om der er andre forhold, der måske skal ændres for at sikre den økonomisk rigtige løsning på forholdene.

 

Fast festivalplads

”Når analysen foreligger, vil vi reagere på den. Og når festivalpladsen kommer op at køre, og vi får set, om der er andre end Fanø Rocker, der vil benytte den, så kan konceptet udvikles”, uddyber Kristine Kaas Krog.

I Fanø kommunes budget for 2016 er der afsat 260.000 kr. til etablering af faste el- og vandinstallationer på Festivalpladsen ved lystbådehavnen, så der med kort varsel kan afholdes events.
Projektet skal ifølge udvalgsformanden ses bredt og består af flere store og små delprojekter. Mange nævner genopførelsen af ’Svenskeren”’ – der var en læmole ud for Svenskervejen – som et ønsket delprojekt, og senest er ønsket om en sauna fra en gruppe vinterbadere kommet til som en mulig del af ’Velkomsten til Fanø.’

Temakort_3.ai

Ny udstykning på vej ved Fanø Vadehav Center

Fanø Kommune arbejder med en helt ny boligudstykning ved navn Nørre Nytoft, nord for Fanø Vadehav Center og af golfbanens udslagsbane øst for vadehavscenteret.

Udstykningen sker tidligst om to år, men kommunen har store forventninger til de nye byggegrunde.

”Planerne hænger sammen med kommunens strategi om at tiltrække børnefamilier, og processen kører rigtig godt i forvaltningen,” siger udvalgsformand Kristine Kaas Krog.

Hun tror, at den politiske proces vil lande på lidt større og mere attraktive grunde mod nord, der også vil kunne rumme nogle af tankerne fra den netop afholdte workshop   (læs side 4-5).

Plads til alle

Mod øst på den nuværende udslagsbane forventer hun lidt mindre og lidt billigere grunde. Det er ikke afgjort, men hendes holdning er, at der skal være plads til flere forskellige segmenter.

Nørre Nytoft skal sandsynligvis udføres i flere etaper med udslagsbanen – som kommunen har købt tilbage fra golfklubben – som etape 1.

De kommende naboer på Nørre Nytoft forventes ikke at ville genere Fanø Vadehav Centers aktiviteter eller omvendt. Da lejekontrakten med Fanø Vadehav Center blev indgået, var planerne om at udvikle områderne til boligformål kendte, og naturområderne mod vest bliver ikke berørt.

50-60 byggegrunde

Kristine Kaas Krog ser ingen konflikt og forventer, at grundenes placering og beplantningen i området, vil sikre de bedste forhold for både Fanø Vadehavs Center og de kommende beboerne på Nørre Nytoft.

Den samlede udstykning ventes at rumme 50-60 byggegrunde. De første huse opføres i efteråret 2017, hvis udarbejdelse af lokalplanen, den politiske beslutningsproces, høringsperiode og byggemodning forløber uden væsentlige forhindringer.

De kommende beboere vil få udsigt til det nordlige Fanøs klitlandskab og Vadehavet med Esbjerg som baggrund.

Sønderho Havn uddybning

Uddybning af sejlrenden til Sønderho Havn er et gammelt ønske, som ser udtil at kunne gå i opfyldelse måske allerede i foråret 2017.

Sønderho Havn måske klar til sejlads i 2017

Gode kræfter har gennem mange år arbejdet for en oprensning af den gamle sejlrende til Sønderho Havn, så den historiske havn kan besejles igen.

Og når formanden for Sønderho Havn, Anders Bjerrum, er optimistisk, så kan oprensningen af Slagters Lo og dermed sejlads til og fra Sønderho, være klar til Påsken 2017.

”Med den seneste VVM redegørelse kan det konkluderes, at projektet på ingen måde vil skade miljøet, heller ikke på Kjelds Sand, hvor det opgravede materiale kan placeres uden at forstyrre plantevæksten”, siger Anders Bjerrum.

Godkendelse i foråret

Han forventer, at Kystdirektoratet kan udstede en myndighedsgodkendelse i løbet af foråret 2016. Når den foreligger, skal der gennemføres en tre måneders høringsperiode inden arbejdet med at søge finansiering gennem fonde kan påbegyndes.

I bedste fald forventer Anders Bjerrum, at gravearbejdet kan udføres i vinteren 2016/2017. Hvis ikke er konsekvensen, at projektet må udskydes et år.

”Men jeg er optimistisk. Både hvad angår fondsfinansiering og gennemførelse af udgravningen”, siger Anders Bjerrum.

 

 

Relaterede artikler

Top