Molslinjen bøjer sig for Fanø Kommune

Molslinjen kan ikke sætte priserne op, når det passer rederiet. Det er en politisk sejr for Fanø Kommune, mener fire byrådspolitikere

Den store færgekrig fra oktober 2022 er slut. På et møde den 7. marts har fire politikere fra Økonomi- og Planudvalget fået cementeret en politisk sejr. Magten over færgepriserne er taget fra Molslinjen A/S. De må kun ændres én gang om året i samarbejde med kommunen. De fire skriver:

“Med udgangspunkt i et solidt aftalegrundlag er det gode samarbejde mellem Fanø Kommune og Molslinjen nu genoprettet.Økonomi- og Planudvalget (ØPU) i Fanø Kommune og Molslinjen har på et godt og konstruktivt dialogmøde 07.03.2023 drøftet de to kontrakter, der styrer samarbejdet mellem parterne. Forud for mødet havde et flertal i Fanø Byråd besluttet at antage advokat Bo Ascanius til udarbejdelse af et notat til afklaring af forskellige kontraktforhold.Advokatens bærende pointe er, at parterne med kontrakterne reelt har givet hinanden vetoret. Forhandlingsvejen er dermed eneste mulighed.Konklusionen på dialogmødet mellem Molslinjen og ØPU blev da også, at alle ændringer af sejlplan og prisfastsættelser fremover skal godkendes af Fanø Byråd. Tillægskontrakten med ikrafttrædelse 01.01.2022 er gældende i 15 år og sikrer Molslinjens finansiering af den nye el-færge ”Grotte”, samt at de to ældre færger kan sejle på HVO-diesel, der er er næsten CO2-neutralt. Omkostningsstigningen i forbindelse med den miljøvenlige satsning af det tidligere byråd betales via en højere overfartspris for alle. Efterfølgende friholdes dog lokale og pendlere via de statslige midler til trafikal ligestilling. Kontrakten fastslår samtidig, at den grundlæggende struktur for billetpriserne, der var gældende på tidspunktet for kontraktens indgåelse, er gældende i hele aftaleperioden. Dog kan enkelte forhold, som f.eks. stigende eller faldende brændstofpriser og pris- og lønfremskrivninger, begrunde prisændringer, både i op- og nedadgående retning. Men samtidigt slås det fast, at ændringer kun kan ske én gang årligt. Ved siden af kontrakterne har Folketingets beslutning om delvis trafikal ligestilling som nævnt stor betydning for prisfastsættelsen, idet Fanø Kommunen tilføres ca. 25 mio. kr. årligt. Disse kan, efter Byrådets beslutning om hvad der tjener Fanøs udvikling bedst, anvendes til nedsættelse af færgetaksterne. Da fastboende, pendlere (både til og fra Fanø) og tilflytning prioriteres højt,er netop disse grupper i udpræget grad blevet tilgodeset hidtil. Desværre opstod der i efteråret tvivl om en række forhold, og der udsendtes fra Fanø Kommune en pressemeddelelse, der i den grad kom til at udfordre samarbejdet.Pressemeddelelsen havde ikke dækning i ØPU’s beslutning af 03.10.2022. Et enigt ØPU, uden om borgmesteren, indkaldte derfor til et ekstraordinært møde 24.10.2022, hvor der blev truffet afgørelse om at udsende en ny og korrigerende pressemeddelelse. Denne blev udsendt 08.11.2022. Det havarerede samarbejde resulterede imidlertid i, at Molslinjen, uden om Byrådet på Fanø, hævede priserne og ændrede sejlplanen til halvtimesdrift noget af dagen. Begge dele som sagt uden Byrådets tilslutning og desuden i strid med de indgåede kontrakter. Det er borgmesterens ansvar straks at gribe ind, når kontrakterne på den måde tilsidesættes. Dette skete ikke, på trods af at et stort flertal i ØPU, uden om borgmesteren, gentagne gange opfordrede hertil. En indgriben her kunne have bragt forholdene på plads fra 01.01.2023 – eller senest 01.04.2023. Med viden om, at Molslinjen arbejdede med ændrede takster og sejlplan i foråret 2023, samt at der ikke var sket nogen afklaring af samarbejdsforholdene, indkaldte ØPU, uden om borgmesteren, til endnu et ekstraordinært møde 23.01.2023, med henblik på antagelse af advokatbistand til udredning af de kontraktlige forhold. Borgmesteren begærede på udvalgsmødet sagen i Byrådet. På byrådsmødet 30.01.2023 besluttede et enstemmigt Byråd at antage juridisk bistand i sagen. Dog var man ikke helt enige om formen for denne bistand, men et flertal, uden om Radikale og Enhedslisten, besluttede, at advokat Bo Ascanius, som bistod Fanø Kommune i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakterne, skulle forestå afklaringsopgaven. Efter at ØPU, via dialogen på mødet 07.03.2023, nu har sikret, at Fanø Byråd fremover skal godkende prisstigninger og ændringer i sejlplanerne, er det naturligt at se på årsagerne til forløbet og på dets konsekvenser:

  1. Ingen af Økonomi- og Planudvalgets øvrige medlemmer er på noget tidspunkt blevet inddraget i sagens håndtering. Borgmesteren har åbenbart ikke fundet en sådan inddragelse nødvendig. En inddragelse kunne have sikret borgmesteren afgørende indsigt i indholdet i kontrakterne mellem Fanø Kommune og Molslinjen.Samtidig kunne direktionen og borgmesteren på eget initiativ have søgt den nødvendige advokatbistand for at løse konflikten.
  2. Molslinjens fordeling af prisstigningerne i oktober udmøntede sig i en alt for høj stigning for fastboende og pendlere, der har mulighed for at benytte sig af Ø-Bizz og de forskellige 10-turs-, måneds- og årskort. Dette strider mod hovedaftalens pkt. 8.5, der sikrer fast prisstruktur i den 15-årige aftaleperiode. Konsekvensen er, at disse passagerer, der har været særligt tilgodeset af de tidligere byråd, nu har betalt en for høj billetpris siden oktober.
  3. På det nævnte dialogmøde med Molslinjen 07.03.2023 viste det sig, at en række ændringer gældende for resten af året vanskeligt kan tilbagerulles. Set i lyset af, at Fanø Kommune i den grad har et medansvar for kuldsejlingen af det gode samarbejde, accepterede ØPU at indstille det foreslåede til godkendelse af Byrådet på mødet d. 20.03.2023. De nye priser fastsættes med afsæt i de priser, der i oktober blev sat for højt for lokale og andre pendlere. Det betyder, at disse grupper i hele 2023 kommer til at leve med for høje færgetakster.

Den uro, der har været om færgedriften og mediernes dækning heraf, har ikke været til gavn for Fanø. Og det har derfor været afgørende vigtigt for vi underskrivere at sikre, at der fremover er klarhed i og om samarbejdet mellem Fanø Kommune og Molslinjen samt, at beslutninger, der skal træffes af Byrådet, fremover også bliver truffet af Byrådet.

Mille Renée Larsen, medlem af ØPU, løsgænger,
Christian Lorenzen, medlem af ØPU for Det Konservative Folkeparti,
Erik Nørreby, medlem af ØPU for Venstre,
Johan Brink Jensen, medlem af ØPU for Socialdemokratiet.”

Borgmester Frank Jensen, Radikale Venstre, der satte debatten i oktober i gang ved at lufte muligheden for at kommunalt færgeselskab, udtaler til Fanø Posten:
“Jeg er uforstående over for den hårde tone, da der på seneste byrådsmåde var enighed om at se fremad og samarbejde for Fanøs bedste. Jeg mener, det er det bedste for Fanø Kommune både som bopæl og arbejdsplads. Derudover er jeg uenig i beskrivelsen af hændelsesforløbet og konsekvenserne heraf, da en sag altid har flere sider. Jeg udsendte en pressemeddelelse, fordi Molslinjen hævede priserne – uden om byrådet. Forinden havde jeg bedt om økonomiudvalgets opbakning og fået den. Det er korrekt, at økonomiudvalget ikke havde læst pressemeddelelsen inden udsendelsen, men de var orienteret om hensigten bag. I pressemeddelelsen efterspurgte jeg bl.a. dialog, åbenhed, dokumentation og klare retningslinjer i forhold til Molslinjen. Dette blev fulgt op af en mail til Molslinjen, hvor jeg skrev, at byrådet mener, Molslinjen bryder aftalen ved at hæve priserne uden videre. Sidenhen har Molslinjen heldigvis vist positiv interesse for en konstruktiv dialog, hvilket er glædeligt. Det gavner alle parter, hvis vi nu kan have fokus på bolden og bruge alle vores kræfter på at skabe de bedst mulige betingelser for vores borgere og gæster. Ligesom vi er afhængige af færgen, er færgen afhængige af tilfredse kunder.”

Vi har også bedt rederiet om en kommentar, og den er som følger:
“Vi har jo aftalt dette med Fanø Kommune. Man kan vel sige, at vi har sat et ellers velkørende tog tilbage på skinner efter en afsporing forårsaget af voldsomme begivenheder ude i verden,” siger Jesper Maack, PR- og kommunikationschef, på Molslinjens vegne.
”Vi har haft en god dialog med kommunen – også om den fremtidige proces, hvor vi er enige om, hvordan vi ønsker samarbejdet. Vi har en lang og god relation med Fanø – en relation, som skal vare i mange år frem. Derfor er vi som virksomhed også forpligtede til at gå samarbejdets vej,” slutter han.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

Relaterede artikler

Top