Kommunens 2016-regnskab ender alligevel i fint plus

Der jongleres med kroner, inden der aflægges kommunalt regnskab for 2016.

Dommedagsprofetierne, der fulgte i kølvandet på halvårsregnskabet for første halvår 2016 holdt ikke stik.

Tillægsbevillingen til social- og sundhedsudvalget, afskedigelsen af en økonomichef og en skattestigning argumenteret i de stigende sociale omkostninger, havde måske ikke været nødvendige i helt samme omfang.

”I efteråret var finansieringen ikke på plads og derfor den mindre skattestigning, som byrådet besluttede i november,” siger borgmester Erik Nørreby i forbindelse med at regnskabet for 2016 nu foreligger.

Han så gerne, at udsvingene var mindre.

På plussiden bidrager social- og sundhedsudvalget (SSU) med 5,7 mio. kr., erhvervs-, natur- og teknikudvalget (ENT) med 1,6 mio. kr. Ikke afholdte anlægsudgifter fra økonomi- og planudvalget bidrager med 1,2 mio. kr.

Faktisk er det kun øgede udgifter til renter og afdrag i forhold til budgettet inklusive tillægsbevillinger, der bidrager med negative tal.

Overskuddet på driften i ENT-udvalget skyldes hovedsageligt et mindre forbrug på naturpleje og det forpligtende samarbejde med Esbjerg kommune. Overskuddet på affaldshåndtering på 3,4 mio. anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune.

Social- og sundhedsudvalget (SSU) udviser et samlet overskud i forhold til det bevilgede budget på 5,8 mio. kr.

SSU fik i efteråret tilført midler til tre områder. Tilbud til ældre og handicappede, voksne med særlige behov samt børn og unge med særlige behov. Set under ét skabte det balance for de tre delområder, selvom der i regnskabet fortsat er store afvigelser mellem de bevilgede og de forbrugte midler.

Til gengæld er der nu andre områder indenfor SSU, der udviser udsving i de budgetterede omkostninger eller har haft indtægter, der blev større end ventet.

Det gælder sundhedsområdet, hvor Fanø Kommune skal medfinansiere regionens omkostninger har haft et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Kommunen har haft en større indtægt end forventet på særligt dyre enkeltsager, hvor refusioner først kan beregnes, når udgifterne er afholdt.

Indtægterne fra andre kommuner, der har borgere boende på Fanø, f.eks. som følge af frit plejehjemsvalg bidrager med 3,7 mio. kr. mere ned forventet. I 2016 er der tre borgere fra Fanø, der har modtaget pleje i andre kommuner. I december var der otte beboere fra andre kommuner på Fanø Plejecenter.

Både sundhedsområdet og indtægter fra andre kommuner er eksempler på budgettal, der kan være svære at skønne rigtigt på, og derfor ofte vil vise store udsving mellem budget og regnskab.

Der er også kommet færre flygtninge til Fanø end forventet, hvilket har minimeret omkostninger med 1,2 mio. kr. på området.

At beskæftigelsen udvikler sig positivt kan også ses i regnskabet, hvor der er brugt 3,6 mio. kr. mindre på sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige.

En efterregulering fra 2015 og en merudgift som følge af beskæftigelsesreformen påvirker regnskabet med ca. 1 mio. kr. for social- og sundhedsudvalget.

Der er, som det fremgår ovenfor, mange områder, hvor der ofte vil være budgetudsving.

For et lille kommunalt regnskab som Fanøs ‘husholdning’, kan disse udsving ikke samles op på samme måde som i eksempelvis en stor kommune som Esbjerg, hvor de fylder relativt mindre. De ’små og store tals lov’ er gældende.

Tags

Relaterede artikler

Top