Autocamperpladsen ved Rindby har lange udsigter

Her vil ejeren af grunden gerne etablere en autocamperplads. Men det har lange udsigter.

Sagen om en autocamperplads ved ’Fiskesøen’ i Rindby er gået i hårdknude

Hent den originale artikel fra avisen som PDF her

TURISME – Autocamperfolket er et lidt ugleset folkefærd, så mange af dem har nok set frem til en plads til dem ved Fiskesøen i Rindby. Men nu har sagen kørt i halvandet år, og på ENT-mødet den 25. april kunne der heller ikke opnås enighed, så på begæring fra Lasse Harder Schousboe (Enhedslisten) lander den nu på byrådets bord.
Der skal lave en lokalplan, nummer 132, og et kommuneplantillæg, nummer 5, for at det skal kunne lade sig gøre.
Forslag til Lokalplan 132 danner rammen om etablering af en lokalplan for etablering af en campingplads med 100 enheder ved Fanø Fiskesø med adressen Storetoft 30.
Forvaltningen oplyser at ejer siden behandling af sagen på møde i byrådet den 18. december 2023 har erhvervet matr. 8g, Rindby By, Nordby, og at denne matrikel indgår i forslag til en lokalplan og Kommuneplan for Fanø Fiskesø.
Ansøger har tidligere oplyst at lokalplanområdet omfatter et areal på 28.030 kvadratmeter. Søens areal er opgjort til 8.960. Det samlede areal uden sø er dermed cirka 19.070. Dette svarer til et bruttoareal per campingenhed på 19.070 m2 / 100 lig med 191 kvadratmeter
Erhvervelsen af matr. 8g, Rindby By, Nordby betyder at det samlede areal for lokalplanområdet omfatter et areal på 29.051 kvadratmeter ifølge beregning foretaget at forvaltningen. Som følge deraf er bruttoarealet pr. campingenhed oppe på 200,9 kvadratmeter.

Kræver lukning af en anden plads
Med retningslinje 12.12 i gældende Kommuneplan 2021 begrænses både etablering og udvidelsesmuligheder for campingpladser, idet der kun kan udlægges en ny campingplads eller udvides en eksisterende, hvis det ikke øger campingpladsernes samlede kapacitet. Det kræver altså nedskalering eller lukning af en campingplads for, at der kan udlægges en ny eller udvides en eksisterende. Så den skal ryddes af vejen, så at side
Forvaltningen indstillede mødet, at forslag til Lokalplan 132 og forslag til Kommuneplantillæg 5 blev lagt ud til offentlig høring i otte uger. Men sådan gik det ikke.
Det Konservative Folkeparti stillede ændringsforslag om, at forslag til Lokalplan 132 og Kommuneplantillæg 5 i stedet afvises, idet placering af en ny campingplads i det pågældende område, ikke er hensigtsmæssig, vil lukke den sidste rest af åbent land mellem Nordby og Rindby, vil være til gene for kommende naboer og skade de landskabelige interesser i området, vil være skadelig for miljømæssige interesser, vil stride mod Fanø Kommunes turismepolitiske målsætninger, som de er udtrykt i Fanø Kommunes Erhvervspolitik, Kommuneplan 2021 og Bæredygtighedsplanen, vil stride mod de strategiske anbefalinger i diverse turismeanalyser og -rapporter, og vil med de nuværende trafikale forhold i området afstedkomme en uhensigtsmæssig og potentielt farlig trafikal situation. Desuden vil den ikke forventes at kunne begrundes planmæssigt og funktionelt, hvilket Planloven stiller krav om og i forlængelse heraf vil afstedkomme indklagelse til Planklagenævnet, hvor det forventes, at klager vil få medhold, og dette nye plangrundlag derfor vil blive underkendt. Endvidere vil en aflysning af nugældende kommuneplans punkt 12.12 åbne op for yderligere nye campingpladser, samt udvidelse af øens eksisterende campingpladser. Et flertal, C og A, stemte for ændringsforslaget. Et mindretal (Ø) stemte imod og begærede sagen behandlet i byrådet.

Udvalgsformand: Mange problemer i sagen
Formanden for ENT-udvalget, socialdemokraten Mille Renée Larsen, forklarer, at det ikke er uden grund, at sagen trækker i langdrag:
”Sagen er, at endnu en campingplads er i strid med kommuneplanen, og derfor kan man jo enten ikke give lov til en ny campingplads, eller også skal der ændres i kommuneplanen. Det sidste lægger forvaltningen op til i sagsfremstillingen, da et flertal i byrådet har stemt for at imødekomme ansøgningen fra Fiskesøen,” fortæller hun.
”Arealet er slet ikke stort nok til at retningslinjerne for arealkravene per campingenhed kan overholdes ifølge campingreglementet. Det afviger med mere end 60 procent, og det ny areal, der er tilføjet siden vi behandlede sagen sidst, er så lille, at det ikke gør nogen væsentlig forskel. Jeg forventer, at sagen bliver indklaget til Planklagenævnet af Horesta, og at Fanø Kommune vil tabe sagen,” tilføjer hun.
Hun er med andre ord ikke enig med flertallet i byrådet:
”Jeg undrer mig meget over, at et flertal i byrådet stemmer for noget, der er så langt fra at opfylde de retningslinjer der er i campingreglementet. Man kan frygte, at det fører til, at andre kunne have interesse i at åbne mindre campingpladser, som ikke opfylder arealkravene, og det er man jo så nødt til at give lov til, når man giver lov til det i denne sag. Der er jo en grund til, at man har et campingreglement og har udarbejdet retningslinjer – det er for, at det skal overholdes,” slutter hun.

Tekst og foto: Finn Arne Hansen

 

Relaterede artikler

Top