Skrappe Natura 2000- krav kan spænde ben for havneudvidelse

NATURBESKYTTELSE – Et svarbrev fra EU Kommissionen tolkes nu som ekstra skyts i Fanø Kommunes kamp mod den planlagte udvidelse af Esbjerg Havn. Som tidligere omtalt i Fanø Posten er flytning af Natura 2000-grænserne ifølge et høringssvar fra Esbjerg Kommune en forudsætning for udvidelse af havnen, der er ’fuldt udnyttet ud til grænsen’, som kommunen skriver.

Men svaret fra EU Kommissionens direktorat for naturbeskyttelse fastslår, at en havneudvidelse ikke er gyldig grund til at flytte grænserne. Det kan kun ske som en følge af ’naturlig udvikling (i modsætning til ’menneskelig forårsaget’)’, som det hedder.

Hos Fanøs politikere tolkes EU Kommissionens svar som klar tale mod havneudvidelsen.

Fanø Postens omtale 14. april af paradokset, hvor Esbjerg Kommune klart modsiger sig selv i spørgsmålet om, hvorvidt den ønskede havneudvidelse kræver nye Natura 2000-grænser eller ej.

”Vi tolker det ret entydigt positivt. Kommissionen siger jo overordnet to ting: Man kan kun ændre på Natura 2000 afgrænsninger i forbindelse med naturskabte forandringer, og man skal lave en habitatskonsekvensvurdering,” siger Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget.

”Som jeg læser Esbjerg Kommunes ønsker til ændringer, så er de jo ingenlunde begrundet i naturskabte forandringer – de er jo begrundet i ønske om udvidelse af en havn. Så det må siges at være positivt for vores sag.”

Samme tilgang og tolkning af svaret fra EU Kommissionen deles af en juridisk ekspert på området.

”Det er meget explicit udtrykt i det brev,” siger Ellen Margrethe Basse, dr. jur og professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

”Men man skal også se det lidt i lyset af, at Miljøministeriet har meldt ud, at man af kvalitetssikringshensyn gerne vil opdatere kortene i forbindelse med digitalisering. Det handler om tilretning og kvalitetssikring, og det med at få ændret grænserne, fordi man vil have udvidet en havn, er ikke en del af det,” påpeger hun.

Meget streng vurdering

”Hvis flytningen af grænserne er begrundet i en havneudvidelse, skal man foretage en Natura 2000 vurdering efter artikel 6, og så skal man ind i en meget streng vurdering. I artikel 6 ligger der for det første, at man som statslig myndighed – men også kommunal – skal beskytte de udpegede områders integritet mod ødelæggelse. Det skal vurderes, om der er en negativ effekt. Hvis man når frem til, at det vil det måske have, skal man ind i en meget streng vurdering – og der er udgangspunktet, at der skal være meget tungtvejende grunde,” forklarer Ellen Margrethe Basse

Hun har også kigget nærmere på Esbjerg Kommunens skrivelser i sagen.

”Her foreslår man at udlægge andre arealer som kompensation, men spørgsmålet er, om de vil virke som reel kompensation. Det er formentlig ikke de samme dyr, der er i det område, men det skal jeg ikke gøre mig klog på,”
siger juraprofessoren.

Rigtig meget på spil

”Men området er jo også omfattet af en konvention som Tyskland og Holland er med i, fordi det er et vigtigt område for fugle og derudover en Unesco-beskyttelse, så der er rigtig meget i spil.”

Er der fortilfælde med lignende sager?

”Der er masser af sager, og Vadehavet har tidligere været genstand for en meget kendt sag om østersfiskeri, hvor der skulle foretages habitatsvurdering hvert år,” siger Ellen Margrethe Basse, som ikke tør give noget bud på udfaldet af sagen.

”Men forsigtighedsprincippet er meget centralt. Der er simpelthen krav om, at man skal dokumentere, at der ikke er negativ virkning. Og så skal der udlægges et kompensationsområde, som skal have samme virkning for de arter,
der trues af de konkrete
aktiviteter.”

Esbjerg Havn: Nye grænser er til fremtidige udvidelser

NATURAGRÆNSER – Esbjerg Kommune har søgt om nye Natura 2000-
grænser, fordi man ønsker ’fortsat en mulighed for udvidelse af området af havneaktiviteter’. Det begrundes i et høringssvar med, at havneområdet er ’fuldt udnyttet ud til grænsen’.

Den formulering fra forvaltningen har Esbjergs borgmester dog siden lagt afstand til, og derfor har vi spurgt hos Esbjerg Havn, hvad begrundelsen så er.

Selvom kommunen formelt er ansøger om flytning af naturgrænserne, sker det nemlig efter ønske fra havnen. Det fremgår af en mail fra kommunen til havnens tekniske ledelse, der omtaler ’jeres forslag’. (se her t.h.)

En af modtagerne, Chief Operation Officer Henrik Theilgaard, henviser til Chief Commercial Official Officer Jesper Bank for udtalelser, og han henviser til havnedirektør Ole Ingrisch for udtalelser til citat.

Hvilke argumenter lægger I til grund for ansøgningen?

”Det er fremtidssikring. Man kan jo se, hvad der er sket gennem 150 år. Havneaktiviteter har brug for plads,” siger Ole Ingrisch.

”Med det naturområde, vi ligger i, skal man jo være ret omhyggelig med fremtidssikring – ellers får man ikke de muligheder, der er.”

Har det forbindelse med Etape 5 og 6?

”Det har intet med Etape 5 og 6 at gøre – de kan være der uden den flytning af grænserne,” siger Ole Ingrisch, da han vender tilbage efter at have undersøgt sagen nærmere.

”Justering af Natura 2000-grænser var på opfordring fra staten som led i en generel proces. Derfor opfordrede vi til at justere sejlrenden og flytte den sydlige grænse 300 meter.”

Hvis det er korrekt, at Etape 5 og 6 kan være indenfor grænserne, er det så de næste etaper, vi taler om?

”Altså – vi snakker om fremtidssikring. Tror vi på, der bliver brug for havne i Esbjerg? Tror vi på, den stadig skal moderniseres og på nye forretningsområder, eller tror vi ikke på det? Og hvis vi tror på det, så gælder det selvfølgelig om at fremtidssikre tingene. Og det er sådan set det job, jeg er sat til at udføre.”

Så vi snakker længere ud i fremtiden – en etape 7, 8 og osv. – er det korrekt opfattet?

”Det er jo klart. Vi har jo ikke engang besluttet 5 og 6 endnu, og så skal man høre på, at der ikke er lavet businessplan, men det kan man jo ikke gøre, når man ikke ved, hvad tingene koster,” siger Ole Ingrisch.

”Men hvis dét, vi tror, kommer til at ske indenfor de næste år – at havvind bliver boosted, at vi skal dekommissionere, at vi skal gøre noget indenfor biobrændsel m.m. – så bliver der en efterspørgsel.”

 

Top