Flere vindmøller på Fanø?

Skal de tre vindmøller på Fanøs nordspids have følgeskab af flere? Hvordan sikres lokalt ejerskab? Det skal en høring afklare.

Folketinget ønsker flere landvindmøller og solceller. Nu spørges Fanø-borgerne

Hent artiklen fra avisen som PDF her

ENERGI – Kunne man stille vindmøller op på heden mellem Rindby eller i øens østlige nåletræsskov? Kunne der sættes nogle rækker op ved golfbanen? Eller store paneler med solceller på alle offentlige bygninger i 6720?
Nej, det er ikke det, som borgerne nu skal spørges om. Det kommer i trin to.
Esbjerg Kommune, der er Fanøs miljømyndighed, vil nemlig først i samarbejde med Fanø Kommune revidere kommuneplanernes retningslinjer for vedvarende energianlæg. Første skridt bliver en høring, hvor gode idéer og krav til anlæggene og idéer til lokalt ejerskab efterlyses. Lokalt ejerskab er en stor succes på Samsø. Og der skal reageres hurtigt. Man skal svare 27. november på esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal/hoering?hid=02c52315-fe2d-499f-ac30-07680fe2e4f8 via den blå boks i bunden af siden.
Emnet er højaktuelt, fordi den russiske invasion af Ukraine og den affødte energikrise har fået et bredt flertal i Folketinget til at beslutte at firdoble produktionen af strøm fra solceller og vindmøller på land. Det er kommunernes opgave at sikre et plangrundlag, der understøtter denne udbygning.

Fossil frigørelse
Behovet for vedvarende energi er stadigt stigende i Danmark. Den grønne strøm skal sikre udfasningen af fossile brændsler. Dette for at imødekomme vores klimamål men også for at frigøre os for andre landes olie og gas og dermed forbedre forsyningssikkerheden.
Byrådene overvejer at ændre kommuneplanens retningslinjer, så der gives mulighed for at planlægge for store solenergianlæg og vindmøller. Retningslinjerne vil sætte rammerne for, hvilken type af anlæg, der kan planlægges for, hvor de kan placeres og hvordan de skal udformedes. Herudover vil der komme retningslinjer for lokalt ejerskab og lokalforankring. Retningslinjerne skal sikre, at de omkringliggende lokalsamfund inddrages i processen og får noget ud af projektet. Der vil ikke blive udpeget specifikke arealer til opstilling af solceller eller vindmøller på nuværende tidspunkt.
Formålet med idéhøringen er at give borgere og interessenter mulighed for at deltage i planlægningsprocessen ved at indsende ideer og forslag forud for opstart af den egentlige planlægning. Alle indsendte ideer, forslag og bemærkninger vil blive medtaget i den politiske behandling af forslaget.
Hovedspørgsmålet, der skal afklares i planlægningen, er, hvilke krav skal kommende solcelleparker og vindmøller leve op til i forhold til eksempelvis placering af anlæggene, udformning af anlæggene, lokalt ejerskab og lokal forankring.
Når idéhøringen er afsluttet, vil alle ideer og forslag blive samlet i et dokument og medtages i den videre politiske behandling. Næste del af processen vil være, at der udarbejdes et forslag til en kommuneplanændring med nye retningslinjer for solceller og vindmøller. Forslaget skal behandles politisk og vil efterfølgende kunne sendes i en ny offentlig høring.

Miljøvurdering
Efter høringsperioden vil alle indkomne bemærkninger blive samlet i et dokument og forelagt politikerne ved endelig behandling af forslaget. Afhængig af bemærkningerne vil det endelige forslag blive tilpasset eller få vedlagt et dokument med forvaltningens begrundelser for, hvorfor der ikke foretages ændringer i planen.
Det er blevet vurderet, at ændringerne i kommuneplanens retningslinjer skal miljøvurderes. Det betyder, at der parallelt med udarbejdelse af ændringerne i kommuneplanen bliver udarbejdet en miljørapport.
Først når kommuneplanændringen er endeligt vedtaget, vil der være mulighed for at opstarte planlægning for konkrete projekter. I denne proces, vil der være høringer af både den brede offentlighed og de berørte naboer.
-fina

 

Top