Fanø Færgen måske i udbud?

Økonomi- og planudvalget skal på mandag den 9. januar beslutte, om muligheden for at konkurrenceudsætte færgedriften mellem Esbjerg og Fanø (offentlig udbud, red.), skal undersøges nærmere gennem en henvendelse til Transportministeriet.

At Fanø Færgen ikke ’automatisk’ udbydes skyldes at hverken Færgen eller Fanø Kommune tidligere har modtaget tilskud til driften af færgen. Det forhold har ændret sig ved, at der nu ydes tilskud til nedsættelse af færgetaksterne. Tilskuddet udbetales til Fanø Kommune og overføres direkte til Fanø Færgen. I alt vil Fanø Kommune i 2020 modtage kr. 27 mio. fra staten til nedsættelse af færgetaksterne.

Som det er i dag, har Fanø Kommune ikke indflydelse på hverken prisfastsættelse, antal afgange eller andet omkring færgen. Fanø Kommune afholder to gange årligt samarbejdsmøder med Færgen, her fremsættes ønsker fra Fanø Kommune, men det er alene Færgen der beslutter.

Såfremt færgedriften blev konkurrenceudsat ville Fanø Kommune kunne opstille kravspecifikationer omhandlende fx antal afgange og færgestørrelser.

Dagsordenens punkt 481:

  1. Konkurrenceudsættelse af Færgedriften

Sagsnr.: 563-2017-76            Dok.nr.: 563-2017-239        Sagsbeh.: VK              Åbent

Sagsfremstilling

Staten har siden medio 2015 ydet tilskud til nedsættelse af færgetaksterne til og fra øerne. Først for godstransport og siden 2016 også for biler og passagerer i ydersæsonen. I Finansloven for 2017 er det vedtaget, at den periode på året hvor der ydes tilskud til bil og passagerer gradvis udvides.

Tilskuddet til nedsættelsen af færgetakster udbetales til Fanø Kommune som efterfølgende udbetaler dem til Færgen på baggrund af overfartstallene og prisfastsættelsen.

Tilskuddet er sammensat således, kr. 4,8 mio. er til nedsættelse af færgetaksterne for godstransporten. Kr. 15,9 mio. er til nedsættelse af færgetaksterne for bil og passagerer. Dette beløb stiger i 2017 til kr. 19,0 mio. og frem mod 2020 til kr. 22,2 mio.

I alt vil Fanø Kommune i 2020 modtage kr. 27 mio. fra staten til nedsættelse af færgetaksterne. Alle pengene skal anvendes til nedsættelse af færgetaksterne.

Fanøfærgen konkurrenceudsættes ikke. Det skyldes at hverken Færgen eller Fanø Kommune tidligere har modtaget tilskud til driften af færgen.

Dette betyder, at Fanø Kommune ikke har indflydelse på hverken prisfastsættelse, antal afgange eller andet omkring færgen. Fanø Kommune afholder to gange årligt samarbejdsmøder med Færgen, her fremsættes ønsker fra Fanø Kommune, men det er alene Færgen der beslutter.

Såfremt færgedriften blev konkurrenceudsat ville Fanø Kommune kunne opstille kravspecifikationer omhandlende fx antal afgange og færgestørrelser.

Fanø kommune har i dag en aftale med Færgen. Denne aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 2 år.

Staten har ikke forholdt sig til, om tilskuddet kan afføde, at overfarten mellem Esbjerg og Fanø på den baggrund kan konkurrenceudsættes.

Det foreslås at der rettes henvendelse til transportministeriet om muligheden for konkurrenceudsættelse af færdriften mellem Esbjerg og Fanø.

Lovhjemmel

Bek. Nr. 1057 af 29/06/ 2016

Bek. Nr. 670 af 21/05/ 2015

Styrelsesloven

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelsesfasen er uden økonomiske konsekvenser

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Miljømæssige konsekvenser

Ikke relevant

Beslutningsproces

09.01.2016 Økonomi- og planudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomi og planudvalget afgør om muligheden for konkurrenceudsættelse af færgedriften skal undersøges

Bilag

Underskrevet allonge 30.7.2006 til aftalen indgået 16.1.2002 mellem Scandlines og Fanø Kommune
Underskrevet aftale af 16.1.2002 mellem Scandlines og Fanø Kommune

Top